ศูนย์รวมข้อมูล
จาก ผู้ผลิต ผู้ขาย
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Textiles Square : Digital Platform
คำที่ค้นหาบ่อย :
Polyester Polyester Fabric 100% Polyester Fabric Polyester Taffeta Printed Polyester
Textiles
Categories

ทำไมต้อง Textiles Square ?

เราเป็นผู้ช่วยค้นหา “สิ่งที่คุณต้องการ”

ให้คุณพบกับวัตถุดิบและผู้ประกอบการ และโรงงานที่ได้มาตรฐาน

เชื่อมโยงทุกโอกาสด้วย
Textiles Square

ศูนย์รวมข้อมูล จาก ผู้ผลิต ผู้ขาย
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

พจนานุกรมศัพท์แฟชั่น อังกฤษ-ไทย (English-Thai Fashion Dictionnary)
เป็นพจนานุกรมสำหรับวงการแฟชั่น และสิ่งทอ ฉบับสมบูรณ์ครั้งแรกในประเทศไทยด้วยศัพท์กว่า 6,800 คำ รูปภาพประกอบศัพท์กว่า 966 รูป ที่ครอบคลุมศัพท์ที่ใช้ในด้านการออกแบบแฟชั่น การผลิต ชื่อวัตถุดิบ ชื่อสินค้า และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เหมาะสมกับนักศึกษา นักออกแบบ ผู้ประกอบการ ในการนำไปใช้เป็นมาตราฐานในการสื่อสาร และเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ คณะทำงานได้จัดทำพจนานุกรมศัพท์แฟชั่น อังกฤษ-ไทย โดยใช้วิธีการค้นคว้าระบบบัญชีศัพท์ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ กำหนดเนื้อหา และขอบเขตของงาน โดยแบ่งบัญชีศัพท์ออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ Accessories Fashion, Merchandising, Manufacturing and Textiles for Fashion

เทรนด์ & ไฮไลท์ยอดนิยม

THTI Insight สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ www.thaitextile.org

Hot Items